Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Leszczyna Izabela

Leszczyna Izabela

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Do jej obowiązków jako Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych należy miedzy innymi promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych, zagadnień ekonomiczno-społecznych oraz identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych. Zajmuje się także funkcjonowaniem systemu emerytalnego, a także tematyką dobrowolnych form oszczędzania na przyszłość.
Izabela Leszczyna urodziła się 3 września 1962 r. w Częstochowie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1989 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki, zarządzania jakością w organizacjach wg normy ISO 9001:2000, konstruowania i ewaluacji programów nauczania oraz audytu i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, do momentu objęcia stanowiska sekretarza stanu była członkiem podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Edukacja jest jej pasją, ważną część kariery zawodowej poświęciła różnorodnym zadaniom edukacyjnym.
Realizując swoje zadania w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna dba o usprawnienie komunikacji pomiędzy obywatelami i urzędem oraz o propagowanie tematyki z zakresu edukacji finansowej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia podatkowe. Minister Leszczyna inicjuje kampanie edukacyjne i informacyjne, skierowane m.in. do młodzieży gimnazjalnej i studentów, ale także do wszystkich podatników. Swoją działalność opiera na standardach profesjonalnej i odpowiedzialnej administracji państwowej przyjaznej obywatelom. Odpowiada również za promowanie działań ministerstwa, przywiązując dużą wagę do prawidłowego rozwoju portalu internetowego Ministerstwa Finansów i nowych kanałów komunikacji z obywatelami.