Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kolarska-Bobińska Lena

Kolarska-Bobińska Lena

Stanowisko: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Ukończyła studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. W ramach stypendium Forda kształciła się w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University.
W okresie 1991–1997 zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. W latach 1997 r. - 2009r. sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Od 2009 r. do 2013 r. była posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadała w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji.
Doradzała prezydentom RP: w latach 1992–1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w okresie 2001-2005 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna nt. przyszłości Unii Europejskiej), a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich z Unią Europejską. W latach 2003-2006 była Członkiem Grupy Doradczej przy Komisarzu UE ds. “Social Sciences and Humanities in the European Research Area”.
Jest członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP, a także „Ordre National du Mérite” – odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji, Medalem Europejskim przyznanym przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
Prof. Lena Kolarska-Bobińska jest autorem ponad 300 prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej.