Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Hübner Danuta

Hübner Danuta

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych

Profesor dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego od lipca 2014 roku. Polska ekonomistka, współtwórczyni polskiej polityki gospodarczej od początku lat 90-tych. Wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i OECD. Była pierwszą polską minister do spraw europejskich i pierwszą polską komisarz w Unii Europejskiej – najpierw w Komisji pod przewodnictwem Romano Prodiego jako komisarz współodpowiedzialny za handel międzynarodowy, następnie jako komisarz ds. polityki regionalnej w Komisji José Manuela Barroso.
W czerwcu 2009 roku wybrana do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej jako posłanka z Warszawy. Jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego negocjowała nowy kształt polityki spójności na lata 2014-2020. W maju 2014 r. została ponownie wybrana do Parlamentu Europejskiego z warszawskiej listy Platformy Obywatelskiej. Obecnie jest członkiem i Przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych, członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych, Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach, Delegacji PE ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Parlamentu Europejskiego, Konferencji Przewodniczących Komisji, Grupy Roboczej do spraw Unii Bankowej, oraz nowo powstałej Grupy Roboczej Europejskiej Partii Ludowej do spraw Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Uczestniczy również w pracach Komisji Handlu Międzynarodowego, Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk oraz Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Od początku lat 90-tych zaangażowana, jako akademik i polityk, w budowanie nowej polskiej gospodarki i w poszukiwanie dla niej najlepszego miejsca w gospodarce europejskiej i światowej. Służyła w polskiej administracji publicznej m.in. jako doradca, wiceminister, minister. Była pionierem nowego podejścia do polityki przemysłowej, a także stworzyła pierwszą polską politykę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zbudowała struktury polskiej administracji służące negocjacjom i przygotowaniom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Kierowała pracami przygotowującymi Polskę do wejścia do Unii. Jako Pełnomocnik rządu stworzyła Komitet Integracji Europejskiej, była Szefem tego Urzędu i pierwszym polskim Ministrem ds. europejskich.
Profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, doktor honoris causa w dziedzinie prawa Uniwersytetu Sussex oraz doktor honoris causa w dziedzinie nauk politycznych Università degli Studi Camerino i Université de Valenciennes.
W 1971 roku ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 roku doktoryzowała się na tej uczelni. W 1980 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 18 lutego 1992 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy tytuł profesora nauk ekonomicznych.