Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Gieleciak Zbigniew

Gieleciak Zbigniew

Firma: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Skończył studia podyplomowe w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim i Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Ukończył również studia podyplomowe na SGH w Warszawie w zakresie zarządzania projektem funduszy europejskich oraz Szkołę Controllingu i kursy wdrażania ISO. Jest rzecznikiem patentowym, rzeczoznawcą z zakresu transferu technologii i wdrażania innowacji technicznych. Jest autorem kilku patentów. Ukończył szereg kursów z zakresu wdrażania nowych technologii ekologicznych i zarządzania środowiskiem.
Od 2001 roku równolegle z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.
Bierze czynny udział w wielu zespołach doradczych i eksperckich. Był członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
W latach 2010- 2014 bierze udział we wdrażaniu licznych systemów zarządzania w RCGW SA m.in. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001, ISO 15 838 oraz systemu zarządzania środowiskowego EMAS. W kwietniu 2005 roku został powołany przez Prezydenta Miasta Tychy na Pełnomocnika Prezydenta ds. realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” ( MAO). Projekt ten był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i był jedną z największych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W wyniku jego realizacji powstało 337 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 24 przepompownie i część osadowa oczyszczalni ścieków.
W 2002 r. otrzymał tytuł „Integratora roku” przyznany przez Prezydenta Miasta Tychy. Jest laureatem „Zielonego Czeku” – nagrody indywidualnej w kategorii „Inwestycje proekologiczne”, przyznanej w 2006 roku przez WFOŚiGW w Katowicach. Odznaczony został wieloma wyróżnieniami m.in. Złotą odznaką Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” , Złotą odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.
W 2009 r. Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów przyznało mu tytuł „Menedżer roku 2008 na Śląsku”. Dodatkowo Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała "Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności 2009" za wieloletnią i skuteczną działalność biznesową.
Docenieniem tych działań jest nagroda "Znakomity Przywódca 2010" - w uznaniu olbrzymiego wkładu w doskonalenie zarządzanej Spółki oraz konsekwentną realizację wizji jej rozwoju.
W latach 2010-2014 był doradcą Prezydenta miasta Tychy. W szczególności zajmował się infrastrukturą drogową, w tym modernizacją drogi krajowej DK1 współfinansowaną ze środków unijnych.
W roku 2011 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju.
W 2012r. otrzymał z rąk Wojewody Śląskiego medal „Za Długoletnią Służbę” przyznany przez Prezydenta RP.
Absolwent ukończonych z wyróżnieniem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie „Przygotowania i zarządzania projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” oraz „Fuzji i przejęć przedsiębiorstw”.
W latach 2013 i 2014 prowadził szkolenia dla ministerstw i wojewodów (Żupanów) w Chorwacji w zakresie przygotowania i realizacji projektów unijnych.