Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Fazlagić  Jan

Fazlagić Jan

Firma: Katedra Badań Rynku i Usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. Badań i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, Autor pierwszego w Polsce doktoratu (2001) i pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej dotyczących zarządzania wiedzą w sektorze usług. Dyrektor Instytutu Kreatywności w Krakowie. Obecnie realizuje projekt mający na celu popularyzację koncepcji walut lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską pn. „DigiPay4Growth".
Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych, Stworzył pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym uczelni (2004). Pracował w wielu projektach badawczych i szkoleniowych m.in. współtworzył europejski portal zarządzania wiedzą knowledgaboard.com. Współautor podręcznika RECORD opracowanego na zamówienie Komisji Europejskiej w roku 2004 (Recognising Central and Eastern European Centres of RTD: Perspectives for the European Research Area (ERA)). Brał udział w organizacji III Kongresu obywatelskiego (maj 2008) w obszarze edukacji („Edukacja dla modernizacji i rozwoju”). Organizator cyklicznych konferencji pt. „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”. Autor wielu ekspertyz dla jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Urząd Wojewódzki w Krakowie, PARP, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Marszałkowski w Gdańsku). Posiada doświadczenie w realizacji wielu projektów europejskich z zakresu edukacji i rozwoju kapitału intelektualnego.
Prowadził wiele szkoleń i warsztatów m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, UM w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych.
Wykładał w Sam Houston State University w USA oraz Karel de Grote-Hogeschool w Belgii oraz w programach MBA Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.
Zrealizował lub jest w trakcie realizacji wielu projektów badawczych m.in. dotyczących kapitału intelektualnego powiatów, kapitału intelektualnego szkół wyższych, zarządzania wiedzą w edukacji, polskiej branży farmaceutycznej (GO Global! Polish Pharma), Innowacyjności Polskiej gospodarki Go Global!, Pracowników wiedzy 65+. Współtworzył Małopolskie Standardy Usług edukacyjno-szkoleniowych.