Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Ambroziak  Adam A.

Ambroziak Adam A.

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego; uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, negocjacji akcesyjnych Polski do UE; obecnie bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w obszarze konkurencyjności i wzrostu; wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiego Instytutu Spraw Europejskich.