Europejski Kongres Gospodarczy '2015

AGENDA

09.30-11.00

Liderzy innowacyjności

ZOBACZ WIĘCEJ

Liderzy innowacyjności

 • Co decyduje o sukcesie w dziedzinie innowacyjności?
 • Otoczenie regulacyjne sprzyjające innowacjom - patenty i prawo własności
 • Brokerzy innowacji w działaniu
 • Przegląd dobrych praktyk we współpracy w trójkącie biznes-nauka-administracja
 • Czyje ryzyko, czyje korzyści? Mechanizmy i scenariusze dzielenia odpowiedzialności i benefitów

Polityka gospodarcza - Polska 2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Polityka gospodarcza - Polska 2020

 • Polska 2015 - atuty i słabości, szanse i zagrożenia. Jak uniknąć pułapki średniego dochodu?
 • Polskie przewagi dziś i w roku 2020. Na jakiej podstawie oprzeć wzrost gospodarki?
 • Przestawianie polskiej gospodarki na tory nowoczesności. Rola innowacji, inwestycji w kapitał ludzki, polityki regulacyjnej
 • Rola otoczenia regulacyjnego i wpływ administracji państwowej na warunki rozwoju biznesu w Polsce
 • Zewnętrzne czynniki wzrostu gospodarczego: polityka reindustrializacji, europejskie inwestycje - plan Junckera, pakt gospodarczy UE-USA (TTIP)
 • Zagrożenia i ograniczenia: polityka klimatyczna UE, sytuacja międzynarodowa, demografia, migracje

Europa i świat wobec problemu ochrony klimatu. Dokąd zmierzamy?

ZOBACZ WIĘCEJ

Europa i świat wobec problemu ochrony klimatu. Dokąd zmierzamy?

 • Od szczytu europejskiego 2014 po nadchodzący szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu
 • Jak do problemów ochrony klimatu podchodzi UE, a jak największe gospodarki świata
 • Zapotrzebowanie na energię w Europie i świecie wobec wyzwań związanych z osiąganiem celów polityki klimatycznej

Koniec tradycyjnej energetyki? Transformacje i strategie

ZOBACZ WIĘCEJ

Koniec tradycyjnej energetyki? Transformacje i strategie

 • Transformacje zmieniające obraz tradycyjnej energetyki w Europie i w Polsce. Działania adaptacyjne w strategiach kluczowych graczy
 • Jaka strategia w dobie zmian gwarantuje sukces rynkowy tradycyjnej firmie energetycznej?
 • Energia elektryczna jako produkt dodany banku, telekomunikacji, supermarketu
 • Podobny czy inny? Specyfika polskiego klienta energetyki na europejskim tle
 • Nowe modele zachowań odbiorców energii. Firmy energetyczne w walce o klienta

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część I

ZOBACZ WIĘCEJ

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część I

 • Format współpracy „16+1” między Chinami a państwami regionu CEE – Polityczna rozgrzewka i oczekiwania dotyczące współpracy gospodarczej
 • Porównanie modelu inwestycyjnego Chin: państwa regionu CEE, Europa i świat
 • One Belt and One Road – system powiązań ekonomicznych wzdłuż (Nowego) Jedwabnego Szlaku a inicjatywa 16+1
 • Nowe strategiczne szlaki transportowe wiążące Chiny ze światem – gospodarcze znaczenie i potencjał

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część I

ZOBACZ WIĘCEJ

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część I

 • Rok 2014 w relacjach Europa Centralna-Afryka. Osiągnięcia i zawiedzione nadzieje   
 • Bilans relacji gospodarczych Polska-Afryka - okiem administracji i okiem przedsiębiorców. Rola i model wsparcia politycznego na obcych, w tym afrykańskich, rynkach
 • Wsparcie finansowe dla inwestycji i eksportu. Dostęp do finansowania komercyjnego, ocena ryzyka
 • Razem czy osobno? Możliwości międzynarodowej współpracy w wejściu na afrykańskie rynki. Wspólne inicjatywy firm wschodnioeuropejskich
 • Otoczenie biznesu w wybranych krajach afrykańskich - dostępność siły roboczej, zwłaszcza wykwalifikowanej, infrastruktura. Jakie bariery muszą pokonać przedsiębiorcy?

Rynek kapitałowy Europy Środkowej

ZOBACZ WIĘCEJ

Rynek kapitałowy Europy Środkowej

 • Giełdy Europy Środkowo-Wschodniej - podobieństwa i różnice
 • Zrealizowane scenariusze i nowe strategie wzrostu na regionalnym rynku kapitałowym
 • Jaka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w przyszłości? Pytanie o wzorce rozwoju
 • Rola GPW jako perspektywicznego narzędzia finansowania gospodarki

Zarządzanie. Biznes 4.0

ZOBACZ WIĘCEJ

Zarządzanie. Biznes 4.0

 • Technologia i biznes - skala i głębokość zmian ostatniej dekady. Główne trendy i tendencje
 • Jak to działa? Fabryka przyszłości - produkcja z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania
 • Big Data - wyzwania i zagrożenia. Wielkie zbiory danych w gospodarce i życiu publicznym
 • Przykłady wykorzystania Big Data w praktyce biznesowej. Nowe narzędzia analityki a jakość procesu decyzyjnego
 • Szybciej, taniej, lepiej. Efektywność dzięki technologii. Granice optymalizacji?
 • Menedżer i pracownik w firmie przyszłości. Człowiek, kreatywność, sztuczna inteligencja

Przyszłość strefy euro

ZOBACZ WIĘCEJ

Przyszłość strefy euro

 • Kondycja eurolandu w świetle danych makroekonomicznych i prognoz
 • Strefa euro a pozostałe kraje Unii - dialektyka aspiracji i obaw
 • Reformy instytucjonalne w strefie euro - gwarancja długoterminowej stabilności Unii Gospodarczej i Walutowej?
 • Zanim zniknie złoty. Z jak konkurencyjną gospodarką Polska wprowadzi euro?

Grupa Wyszehradzka - gospodarczy aspekt współpracy regionalnej

ZOBACZ WIĘCEJ

Grupa Wyszehradzka - gospodarczy aspekt współpracy regionalnej

 • V4 w nowej sytuacji międzynarodowej
 • Konkurencja i partnerstwo. Różnice w sytuacji i polityce gospodarczej członków Grupy
 • Ekspansja gospodarek krajów V4 na rynkach odległych
 • Co możemy zrobić razem? Potencjalne obszary współpracy gospodarczej w ramach Grupy
 • Projekty regionalne dziś (V4, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego) - ich wpływ na przyszłość integracji europejskiej
 • Europejska współpraca regionalna i przygraniczna - najlepsze praktyki, wymiana doświadczeń

Wspólne europejskie inwestycje

ZOBACZ WIĘCEJ

Wspólne europejskie inwestycje

 • Polityka UE rozwoju inwestycji infrastrukturalnych na lata 2014-2020 - założenia, cele i priorytety
 • Prawne i finansowe rozwiązania budowy szkieletowej sieci TEN-T
 • Plany rozwoju infrastruktury w Europie Centralnej na mapie transeuropejskiej sieci TEN-T do 2030 roku
 • Przygotowanie krajów i zarządzających elementami infrastruktury do wykorzystania dofinansowania unijnego
 • Kluczowe projekty infrastrukturalne w Europie Centralnej dofinansowywane z budżetu TEN-T i CEF (Connecting Europe Facility) i spodziewane efekty
 • Stan prac nad rozwojem autostrady morskiej na Morzu Bałtyckim, drogowego i kolejowego korytarza transportowego Skandynawia-Wiedeń oraz osi kolejowej Rail Baltica

Motoryzacja

ZOBACZ WIĘCEJ

Motoryzacja

 • Polska i Europa Centralna - zagłębie produkcji motoryzacyjnej
 • Spadek produkcji nowych aut w Europie - wzrost produkcji części dla motoryzacji w Polsce
 • Czworokąt kooperacji, dostaw i zależności w przemyśle motoryzacyjnym Europy Centralnej (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska)
 • Rozwój sektora automotive szansą dla mniejszych firm
 • Perspektywy produkcji motoryzacyjnej w Europie. Stabilizacja? Ewolucja? Schyłek?
 • Rewolucja technologiczna w motoryzacji - przyczyny i główne kierunki zmian
 • Redukcja emisji CO2 a trendy w projektowaniu samochodów. Alternatywne typy napędu samochodowego. Elektronika, automatyka i IT w motoryzacji

Inwestycje samorządu w perspektywie 2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje samorządu w perspektywie 2020

 • Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości inwestowania: środki własne i zewnętrzne
 • Bilans inwestycji w miastach i gminach. Dobre i złe doświadczenia ostatniej dekady
 • Jak inwestować w rozwój. Środki z perspektywy 2014-2020?

Jak stworzyć firmę działającą globalnie?

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak stworzyć firmę działającą globalnie?

 • Inicjowanie działalności gospodarczej z pominięciem etapu lokalnego i krajowego
 • Warunki powodzenia - pomysł, produkt, nisza, technologia
 • Trudności i ryzyka na starcie. Wielość kultur, środowisk, systemów regulacyjnych
 • Zarządzanie „globalnym start-upem”. Kompetencje i wyzwania. Doświadczenie i wiedza ekspercka

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

ZOBACZ WIĘCEJ

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

 • Europejskie programy i instrumenty wspierające kompleksową rewitalizację miast i dużych obszarów miejskich
 • Polityka polskiego rządu wobec rewitalizacji miast
 • Instrumenty finansowe stosowane przy wspieraniu rozwoju infrastruktury miejskiej
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej i terenów poprzemysłowych. Przegląd dobrych praktyk
 • Nowe funkcje obiektów w przestrzeni poprzemysłowej. Możliwości, koncepcje, realizacja
 • Miasto i ludzie. Problemy i szanse związane z rewitalizacją obszarów o zabudowie mieszkalnej
 • Nowa przestrzeń jako atut miasta. Funkcjonalność i jakość życia. Wizerunek i atrakcyjność dla inwestorów

UE 2030 - wizje Europy

ZOBACZ WIĘCEJ

UE 2030 - wizje Europy

 • Kryzys solidarności europejskiej. Tendencje odśrodkowe i słabe punkty Wspólnoty
 • Niedokończona integracja - co jest do zrobienia? Scenariusze rozwoju sytuacji w UE
 • Starzejąca się, „zmęczona życiem babcia”? Gdzie jest europejska energia i kreatywność?
 • Imigracja do Europy i jej atrakcyjność jako miejsca do życia
 • Sprawniej i prościej. Zmiany polityczne i strukturalne wewnątrz UE. Ambicje i możliwości rozszerzenia Unii
 • Dwie Europy? Wzrost pozycji strefy euro i długofalowe skutki tego procesu. Europa w świecie - nowe role, wyzwania, zagrożenia
11.30-13.00

Innowacje w praktyce. Teraz komercjalizacja!

ZOBACZ WIĘCEJ

Innowacje w praktyce. Teraz komercjalizacja!

 • Finansowanie innowacji w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020. Nowe zasady, kwoty, mechanizmy, potencjalna dostępność
 • Jak skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój innowacyjności
 • Z laboratorium na rynek. Komercjalizacja jako etap kumulujący trudności i koszty
 • Optymalne modele komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych
 • Wdrożenie ze wsparciem? „Ekosystem” innowacji w Europie i w Polsce. System podatkowy a innowacje

Reindustrializacja w Europie

ZOBACZ WIĘCEJ

Reindustrializacja w Europie

 • Konkurencyjna Europa bez przemysłu? Globalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Europy w perspektywie roku 2050
 • Polityka klimatyczna a przemysłowa UE. Innowacyjność jako czynnik godzenia sprzeczności?
 • Założenia i cele tzw. Planu Tajaniego. Przykłady pierwszych działań
 • Warunki dalszej realizacji - dostęp do finansowania, taniej energii, surowców i kompetencji
 • Jaki przemysł w Europie? Specjalizacja w zgodzie ze środowiskiem. Wspólny rynek a rozwój przemysłu i inne europejskie atuty

Inwestycje w energetyce

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w energetyce

 • Skala inwestycji w energetyce europejskiej - źródła tradycyjne, energetyka jądrowa, OZE
 • Wpływ regulacji na szczeblu unijnym i krajowym na strukturę i skalę inwestycji w energetyce
 • Kumulacja budowy nowych bloków energetycznych - gospodarcze znaczenie wielkich inwestycji w Polsce. Potencjał wykonawczy
 • Specyfika dużych inwestycji. Standardy zarządzania. Pułapki i błędy
 • Doświadczenie i unikatowe kompetencje przy wielkich projektach energetycznych

Scalanie Europy - od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i komunikacji

ZOBACZ WIĘCEJ

Scalanie Europy - od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i komunikacji

 • Korytarz Północ-Południe. Łączenie potencjału Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej
 • Integracja infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej w Europie jako element strategii uniezależniania się od Rosji
 • Realizacja projektu Korytarza Północ-Południe szansą na poprawienie konkurencyjności i stabilności gospodarki Europy
 • Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych - nowy fundusz potrzebuje nowych projektów. Które projekty w Korytarzu Północ-Południe są najpilniejsze?

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część II

ZOBACZ WIĘCEJ

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część II

 • Nowe przywództwo i coraz większa rola Chin na światowej scenie politycznej – zmiana reguł gry
 • One Belt and One Road – ekonomiczne oddziaływanie nowej strategii międzynarodowej Chin
 • Nowy model najważniejszych relacji dwustronnych: Chiny-UE, Chiny-USA i Chiny-Rosja
 • Chiny i Unia Europejska. 40. rocznica nawiązania stosunków gospodarczych – okazja do podsumowań i wytyczenia nowych kierunków
 • Więcej chińskich inwestycji: szanse i wyzwania

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część II

ZOBACZ WIĘCEJ

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część II

 • Wpływ zawirowań na światowym rynku surowcowym na decyzje inwestorów dotyczące Afryki
 • Europejsko-afrykańska współpraca gospodarcza w przemyśle wydobywczym i energetyce
 • Specyficzne uwarunkowania polityczne, społeczne i naturalne inwestycji w wydobycie surowców w Afryce
 • Wsparcie technologiczne firm wydobywczych. Szansa dla producentów maszyn i urządzeń

Finanse, oszczędności, kapitał

ZOBACZ WIĘCEJ

Finanse, oszczędności, kapitał

 • Zasoby, możliwości i skłonność do oszczędzania w krajach UE. Polska na tle Europy
 • Finansowanie gospodarki własnymi zasobami. Od deklaracji politycznych do konkretnych rozwiązań i działań
 • Jak własne zasoby napędzają gospodarkę. Doświadczenia krajów Europy i świata
 • Narzędzia i zachęty do oszczędzania: IKE, IKZE, Pracownicze Programy Emerytalne 
 • Rola pracodawców w oszczędzaniu - formy aktywizowania pracowników
 • Rola banków - edukacja, stymulowanie rynku, atrakcyjność oferty oszczędnościowej
 • Akumulacja kapitału i zabezpieczenie socjalne w świetle zmian demograficznych

Smart energy. Inteligentna energia w świecie

ZOBACZ WIĘCEJ

Smart energy. Inteligentna energia w świecie

 • Nowe technologie, materiały i źródła energii - w drodze do realizacji idei smart energy
 • Czynniki stymulujące wzrost efektywności energetycznej i racjonalne wykorzystanie energii
 • Rozwój inteligentnych sieci, opomiarowania i technologii teleinformatycznych. Korzyści dla gospodarki, odbiorcy energii, środowiska
 • Zarządzanie zasobami energii w produkcji, w miastach, w gospodarstwach domowych

Finansowanie gospodarki

ZOBACZ WIĘCEJ

Finansowanie gospodarki

 • Stabilność, elastyczność i siła systemu finansowania inwestycji w obliczu aktualnych i przyszłych potrzeb. Nowa perspektywa finansowa UE
 • Znaczenie międzynarodowych powiązań podmiotów polskiego rynku finansowego dla ich operatywności i aktywności
 • Koniunktura i czynniki makroekonomiczne kształtujące skłonność do inwestowania i finansowania inwestycji
 • Pobudzić wzrost. Jak zmobilizować firmy do inwestowania?
 • Kapitał zagraniczny - fundusze PE/VC, rola aniołów biznesu
 • Rola państwa i jego instytucji w pobudzaniu gospodarki

Systemy podatkowe w Europie Centralnej

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy podatkowe w Europie Centralnej

 • Przyjazny i przejrzysty system podatkowy - marzenie czy realny cel?
 • System podatkowy jako narzędzie polityki państwa. Fiskalizm a wzrost gospodarczy
 • Niespójność podatkowa Europy. Gospodarcze skutki różnic w stawkach i architekturze systemów podatkowych 
 • w krajach członkowskich UE
 • Polityka fiskalna w walce ze stagnacją. Reguły fiskalne na szczeblu UE - wpływ na wzrost gospodarczy
 • Kłopoty z VAT-em. Szara strefa i ubytki w budżetach krajów europejskich

Infrastruktura drogowa

ZOBACZ WIĘCEJ

Infrastruktura drogowa

 • Inwestycje w drogownictwie w nowej perspektywie finansowej UE
 • Polska sieć drogowa 2020-2030. Docelowa struktura i funkcjonalność polskiej sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu
 • Potencjał wykonawczy i procedury przetargowe. Wykorzystanie doświadczeń poprzedniej perspektywy finansowej UE

Infrastruktura kolejowa

ZOBACZ WIĘCEJ

Infrastruktura kolejowa

 • Stan polskiej infrastruktury kolejowej po modernizacji współfinansowanej ze środków UE 2007-2013
 • Planowane inwestycje w sektorze infrastruktury kolejowej do 2020 roku (z opcją do 2022 r.), współfinansowane ze środków UE 2014-2020 oraz CEF
 • Spodziewane w końcu dekady efekty modernizacji torów oraz usuwania wąskich gardeł i ich wpływ na rozwój usług przewozów towarowych koleją
 • Perspektywy budowy kolei dużych prędkości w Polsce

Wewnętrzny rynek energii w UE. Wizja, struktura, organizacja

ZOBACZ WIĘCEJ

Wewnętrzny rynek energii w UE. Wizja, struktura, organizacja

 • Proces tworzenia wewnętrznego rynku energii UE (IEM). Ocena zaawansowania procesu
 • Mechanizmy i bariery integracji. Podstawowe zasady działania rynku
 • Dotychczasowe i spodziewane korzyści wynikające z budowania IEM
 • Wpływ rynku energii na bezpieczeństwo dostaw i ceny energii
 • Rozwój rynku a nowe moce wytwórcze

Globalna gospodarka 2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Globalna gospodarka 2020

 • Rejony rozwoju i obszary ryzyka. Prognozy dla świata
 • Kraje BRICS - drogi rozwoju i ich modyfikacje. W kierunku ciągłego i zrównoważonego wzrostu
 • Wykorzystanie niektórych doświadczeń krajów BRICS w Europie
 • Gospodarki wschodzące. Modele wzrostu i wyzwania w obliczu pułapki średnich dochodów

Design, projektowanie, kreatywność

ZOBACZ WIĘCEJ

Design, projektowanie, kreatywność

 • Nowoczesny design jako przejaw innowacyjności
 • Współczesne wzornictwo przemysłowe. Wiodące tendencje i nurty
 • Kreatywność, świadomość, wyobraźnia w projektowaniu przestrzennym. Przestrzeń zorganizowana jako wartość
 • Zaprojektuj i sprzedaj. Tanie = brzydkie? Estetyka, produkcja i rynek
 • Kiedy design znaczy brand. Kluczowa rola projektowania w procesie tworzenia marki

Wodociągi i kanalizacja

ZOBACZ WIĘCEJ

Wodociągi i kanalizacja

 • Zasoby wodne kraju; ich wykorzystanie i ochrona
 • Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Kryteria wyboru źródeł zasilania systemów wodociągowych
 • Kierunki zmian w przepisach dotyczących jakości wody. Konsolidacja rynku a jakość wody
 • Samorząd terytorialny i przedsiębiorstwo wodociągowe. Rozwiązania organizacyjne związane ze zbiorowym zaopatrzeniem i gospodarowanie wodą
 • Modele finansowania inwestycji w branży wod.-kan. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł kapitału
 • Przyszłość w Polsce a trendy w Europie. Innowacyjność. Optymalizacja kosztów. Usprawnienie procesów technologicznych i automatyzacja

Ekspansja zagraniczna polskiego biznesu

ZOBACZ WIĘCEJ

Ekspansja zagraniczna polskiego biznesu

 • Nowe priorytety polskiej aktywności gospodarczej za granicą jako alternatywa dla dotychczasowych kierunków. Perspektywiczne dla polskiego biznesu regiony świata
 • Działania państwa wspierające ekspansję firm. Renesans dyplomacji ekonomicznej
 • Finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm. Przegląd możliwości
 • Rola czempionów. W jaki sposób ekspansja zagraniczna gigantów „ciągnie za sobą” mniejsze firmy
13.30-15.00

Finansowanie innowacji – teraz decyduje przemysł?

ZOBACZ WIĘCEJ

Finansowanie innowacji – teraz decyduje przemysł?

 • Zmiany w modelu finansowania działalności innowacyjnej w UE
 • Jak sprawnie i efektywnie wykorzystać środki z nowej perspektywy finansowej UE
 • Rola rynku kapitałowego, funduszy PE/VC w finansowaniu innowacji. Wsparcie i inspiracja ze strony państwa
 • Potencjał innowacyjny a finansowy polskich firm - próba diagnozy. Skłonność do finansowania własnych prac badawczo-rozwojowych. Możliwości współpracy między firmami

Rynek energii 2030 – niepewna przyszłość

ZOBACZ WIĘCEJ

Rynek energii 2030 – niepewna przyszłość

 • Trendy zmieniające rynek energii w Europie - wpływ polityki ochrony klimatu i redukcji emisji 
 • Czy w 2030 r. będzie wolny rynek energii? Rynek mocy i europejskie regulacje
 • Koszty zmian zachodzących w europejskiej energetyce (wsparcie energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych) ponoszone przez końcowych odbiorców
 • Struktura, zasady i mechanizmy rynku - co nas czeka w najbliższej przyszłości?
 • Nowe moce energetyczne w Europie
 • Drogo, coraz drożej? Czynniki cenotwórcze na rynku energii w UE 
 • Prosumenci i energetyka rozproszona na rynku
 • Cena energii i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki
 • Klient na rynku energii

Demografia, zdrowie, gospodarka. Dlaczego starość ma przyszłość?

ZOBACZ WIĘCEJ

Demografia, zdrowie, gospodarka. Dlaczego starość ma przyszłość?

 • Starzenie się społeczeństwa w liczbach
 • Zadanie dla kilku ministerstw - polityka senioralna
 • Emerytury, koszty leczenia, opieki i aktywizacji zawodowej - perspektywa ekonomiczna
 • Spojrzenie inwestorów - rynek usług dla osób w podeszłym wieku
 • Innowacyjne technologie pomocne w funkcjonowaniu osób starszych - w jaki sposób można poprawić ich dostępność?
 • Compliance w opiece senioralnej

Surowcowe bezpieczeństwo Europy

ZOBACZ WIĘCEJ

Surowcowe bezpieczeństwo Europy

 • Zasoby surowcowe UE. Surowce kluczowe i ich dostępność 
 • Skala uzależnienia krajów UE od importu surowców i paliw. Wpływ tych zależności na kondycję i stabilność rynków towarowych i finansowych 
 • Gospodarcze skutki importu surowców przez kraje Europy
 • Jak zmniejszyć stopień zależności gospodarki europejskiej od importu surowców?
 • Efektywność gospodarowania zasobami, recykling. Dywersyfikacja kierunków dostaw i źródeł
 • Surowce i solidarność. Wspólna polityka importowa i strategie negocjacyjne a wolny rynek

Globalizacja polskiej polityki zagranicznej

ZOBACZ WIĘCEJ

Globalizacja polskiej polityki zagranicznej

 • Kluczowe tematy dialogu z Azją - „łuk niestabilności” i inne globalne problemy polityczne
 • Chiny i Japonia jako globalni inwestorzy
 • Globalizacja w komunikacji. Chiński Nowy Jedwabny Szlak a Europa Środkowo-Wschodnia
 • Turystyka, edukacja i tygiel kultur. Wpływ globalnej klasy średniej na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część III

ZOBACZ WIĘCEJ

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna. Część III

 • Potencjał afrykańskiego rynku rolno-spożywczego (rosnąca siła nabywcza, proces urbanizacji, wzrost demograficzny)
 • Eksporterzy z Europy i Polski na afrykańskim rynku żywności
 • Inwestorzy zagraniczni w afrykańskim rolnictwie (technologie, sprzęt, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin)
 • Czynniki wspierające handel artykułami rolno-spożywczymi. Rola logistyki, systemu dystrybucji i przetwórstwa, regulacji prawnych i celnych

Niska emisja

ZOBACZ WIĘCEJ

Niska emisja

 • Źródła, skala i skutki zjawiska niskiej emisji
 • Narastający problem - wzrastająca świadomość mieszkańców
 • Jak kompleksowo rozwiązywać problem niskiej emisji?
 • Rola branży ciepłowniczej w ograniczaniu zjawiska
 • Specjalistyczne technologie w walce z niską emisją
 • Polityka miejska i współpraca z zewnętrznymi partnerami (fundusze i agendy państwa, organizacje pozarządowe)

Kogeneracja w Polsce. Uwarunkowania rozwoju

ZOBACZ WIĘCEJ

Kogeneracja w Polsce. Uwarunkowania rozwoju

 • Sektor kogeneracji w polskiej energetyce. Stan obecny i potencjał 
 • Dynamika inwestycji w kogenerację w ostatnich latach
 • Korzyści z kogeneracji - środowiskowe, społeczne, ekonomiczne
 • Braki w systemie regulacji a możliwości wzrostu mocy kogeneracyjnych w Polsce

Chemia - surowce, innowacje, ekspansja

ZOBACZ WIĘCEJ

Chemia - surowce, innowacje, ekspansja

 • Rola zaplecza surowcowego, dostępności i cen surowców w produkcji chemicznej
 • Od badań po komercjalizację - nowości w produkcji i na rynku
 • Nie tylko nawozy - budowanie „drugiej nogi” polskiej chemii. Jakiego typu produkcja może zrównoważyć dominację sektora nawozowego?
 • TTIP - szansa czy zagrożenie dla konkurencyjności polskiej chemii?
 • Dylematy rozwoju: skąd technologia, jakie zaplecze kadrowe? Finansowanie inwestycji?
 • Ekspansja zagraniczna i relokacja zakładów. Czy polskie firmy muszą inwestować w produkcję poza granicami kraju?
 • Strategie ekspansji. Możliwości przejęć zagranicznych podmiotów

CSR - Odpowiedzialna firma wobec nowych wyzwań

ZOBACZ WIĘCEJ

CSR - Odpowiedzialna firma wobec nowych wyzwań

 • CSR w strategiach firm - dotychczasowa praktyka i doświadczenia
 • Odpowiedzialność społeczna w czasach stagnacji gospodarczej. Nowe oczekiwania
 • Kryzys neoliberalizmu i „ludzka twarz biznesu”. Maksymalizacja zysku a wizerunek firmy
 • Nowe formy działań w obszarze CSR wobec presji na ochronę środowiska i klimatu
 • Odpowiedzialna firma na rynku pracy i w relacjach ze środowiskiem lokalnym (samorząd, organizacje społeczne)

Transport publiczny

ZOBACZ WIĘCEJ

Transport publiczny

 • Rola, znaczenie i promowanie nowoczesnego transportu publicznego w miastach i aglomeracjach. Zróżnicowanie sytuacji w krajach UE
 • Polityka UE wobec transportu publicznego - kierunki i dotychczasowa realizacja
 • Trendy we współczesnych systemach transportu publicznego. Rola rozwiązań smart. Technologie przyjazne środowisku
 • Problemy i potencjał transportu publicznego. Próba prognozy: transport w miastach 2030

Kolejowy transport cargo w Europie

ZOBACZ WIĘCEJ

Kolejowy transport cargo w Europie

 • Europejski rynek przewozów towarowych - stan obecny i perspektywy
 • Kolej w strukturze europejskiego transportu i polityce transportowej UE. Główne trendy
 • Konkurencja przewoźników na rynku usług cargo kolejowego; ograniczenia pozaformalne i nowe regulacje, wynikające z IV Pakietu kolejowego
 • Współpraca międzygałęziowa. Transport kombinowany
 • Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Europa - Azja z udziałem Polski

Transport lotniczy. Rynek i infrastruktura

ZOBACZ WIĘCEJ

Transport lotniczy. Rynek i infrastruktura

 • Komunikacja lotnicza w Polsce i w Europie. Dane, trendy, prognozy
 • Latanie coraz bardziej popularne - gdzie i dlaczego? Perspektywiczne destynacje
 • Bliskowschodnia ofensywa? Perspektywy rozwoju linii z Półwyspu Arabskiego na polskim rynku 
 • Rola narodowego przewoźnika w rozwoju portów regionalnych
 • Środki unijne na rozwój lotnisk w perspektywie budżetowej 2014-2020 - szanse i zagrożenia
 • Polska na mapie światowego cargo lotniczego
 • Prawne ograniczenia rozwoju branży lotniczej

Przedsiębiorczość. Małe i średnie - silne i niezastąpione

ZOBACZ WIĘCEJ

Przedsiębiorczość. Małe i średnie - silne i niezastąpione

 • Małe i średnie firmy w polityce UE. Wsparcie i jego efekty
 • MSP w krajach Europy Centralnej - ewolucja skali i siły
 • Wartość małej i średniej przedsiębiorczości - w gospodarce, na rynku pracy, w strukturze finansów państwa
 • Małe jest mocne. Nowe perspektywy rozwoju i ekspansji przed liderami sektora MSP

Unia Energetyczna - konkurencyjna, bezpieczna i zrównoważona energia dla europejskiego przemysłu

ZOBACZ WIĘCEJ

Unia Energetyczna - konkurencyjna, bezpieczna i zrównoważona energia dla europejskiego przemysłu

Budownictwo

ZOBACZ WIĘCEJ

Budownictwo

 • Budownictwo na początku realizacji budżetu UE na lata 2014-2020. Główne projekty w sektorze publicznym: drogi, kolej, samorządy
 • Inwestycji energetyczne i przemysłowe - czas żniw dla budownictwa energetycznego
 • Budownictwo mieszkaniowe i komercyjne - skala potrzeb, plany deweloperów
 • Regulacje prawne w budownictwie - czy wsłuchano się w postulat branży?
 • Sytuacja na zapleczu generalnych wykonawców. Problemy podwykonawców oraz dostawców materiałów i sprzętu

Inteligentne miasta

ZOBACZ WIĘCEJ

Inteligentne miasta

 • Inwestycje zmieniające organizm miejski w smart city
 • Kreowanie inteligentnej przestrzeni miejskiej
 • Infrastruktura (transport, energetyka, komunikacja) niezbędna do realizacji idei smart
 • Świadomość mieszkańców i polityków w procesie wdrażania elementów smart city
15.30-17.00

Branża BPO/SSC w perspektywie 2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Branża BPO/SSC w perspektywie 2020

 • Sektor usług dla biznesu w Europie Centralnej - dynamika, główne ośrodki
 • Co przyciąga inwestorów do Europy Centralnej? Skłonność branży BPO/SSC do relokacji
 • Polskie zagłębie BPO. Szanse na utrzymanie roli lidera. Prognozy co do dalszych losów sektora
 • Czas na zmiany? Nowe potrzeby, nowa oferta. Ewolucja usług dla biznesu

Wizja europejskiej energetyki w roku 2030

ZOBACZ WIĘCEJ

Wizja europejskiej energetyki w roku 2030

 • Unia energetyczna gwarancją bezpiecznej przyszłości Europy: idea, strategia budowy i spodziewane efekty
 • Europejska energetyka na tle świata – aktualne prognozy i projekcje
 • Zapotrzebowanie na energię, źródła jego pokrycia
 • Determinanty kierunków inwestycji w wytwarzanie energii
 • Systemy wsparcia – zmierzch czy kontynuacja?
 • Uwarunkowania polityczne rozwoju energetyki na poziomie europejskim i na szczeblu krajowym
 • Integracja krajowych rynków energii. W kierunku wspólnego rynku

Innowacje w medycynie

ZOBACZ WIĘCEJ

Innowacje w medycynie

 • Trendy w terapii wybranych chorób - leki biologiczne, terapie celowane, terapie genowe, stosowanie komórek macierzystych
 • Na bloku operacyjnym - przełamywanie kolejnych barier
 • Aparatura medyczna - przykłady najnowszych technologii i możliwości ich stosowania w polskich placówkach ochrony zdrowia
 • Technologie informacyjne, telemedycyna, urządzenia mobilne - wybrane rozwiązania
 • Innowacje dostępne dla pacjentów - dyskusja o finansowaniu najnowszych metod leczenia

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część III

ZOBACZ WIĘCEJ

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część III

 • Stan obecny i perspektywy projektu Go China 
 • Dlaczego polskim firmom trudno jest odnieść sukces na chińskim rynku? 
 • Chiny w Polsce, Polska w Chinach - perspektywy wzajemnych inwestycji 
 • Szanse związane z sektorami: produkcyjnym, nieruchomości, finansów, B+R, turystyki i kultury oraz spożywczym 
 • Pozycja Polski wobec nowych strategicznych inicjatyw chińskich

Gala ogłoszenia wyników IX Rankingu Odpowiedzialnych Firm

ZOBACZ WIĘCEJ

Gala ogłoszenia wyników IX Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 Dziennika Gazety Prawnej organizowany jest już po raz dziewiąty. Gala ogłoszenia tegorocznych wyników plebiscytu będzie połączona z dyskusją ekspercką oraz wystąpieniem gościa specjalnego – Paula Monaghana, autora książki “Lobbying for good”. Wyróżnione zostaną firmy zarówno w kategoriach branżowych jak i klasyfikacji generalnej.

Punkt widzenia DGP: Dialog “Pozytywny lobbing?”

 • Lobbing nie tylko jako zakulisowe działania wielkich firm
 • Jak dobrze lobbować bez pejoratywnej etykietki?
 • Łączenie sił, by służyć wspólnej sprawie

Nowa sprawna administracja

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowa sprawna administracja

 • Standardy współczesnej administracji. Służba cywilna - kompetencje i etyka
 • Kierowanie urzędem i firmą - różnice i podobieństwa
 • Zarządzanie procesowe w administracji i w biznesie
 • System zamówień publicznych w gospodarce wolnorynkowej
 • Transparentnie i efektywnie. Relacje między administracją a sektorem prywatnym

Finansowanie inwestycji na rzecz środowiska naturalnego

ZOBACZ WIĘCEJ

Finansowanie inwestycji na rzecz środowiska naturalnego

 • Inwestycje w gospodarce, infrastrukturze i przestrzeni publicznej - odpowiedzią na wyzwania europejskiej polityki ochrony klimatu
 • Dostępne programy i instrumenty finansowania inwestycji proekologicznych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Europejskie i krajowe instytucje zarządzające. Aktualne procedury aplikacyjne
 • Jak skutecznie i sprawnie wykorzystać dostępne środki? Wizja, wiedza, doświadczenie

Internacjonalizacja, czyli firma na globalnym rynku

ZOBACZ WIĘCEJ

Internacjonalizacja, czyli firma na globalnym rynku

 • Ekspansja zagraniczna firm i związane z nią problemy
 • Doświadczenie, znajomość rynku, środowiska i kultury. Pułapki niewiedzy
 • Jak budować kompetencje potrzebne, by działać na rynkach odległych geograficznie i kulturowo?

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Część IV

ZOBACZ WIĘCEJ

III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Część IV

 • Zrozumieć Afrykę: wiedza jako kluczowy czynnik sukcesu projektów biznesowych na kontynencie afrykańskim
 • Czego przedsiębiorcy z Europy Środkowo-Wschodniej obecni w Afryce mogą nauczyć się od inwestorów z innych krajów?
 • \"Afryka to nie kraj” – problem zróżnicowania rynków afrykańskich i potencjalne pułapki, jakie się z tym wiążą
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem na rynkach afrykańskich
 • Wizerunek i postrzeganie firm z Europy Środkowo-Wschodniej w Afryce

I Forum Gospodarcze Polska - kraje Półwyspu Arabskiego

ZOBACZ WIĘCEJ

I Forum Gospodarcze Polska - kraje Półwyspu Arabskiego

 • Rynki krajów Półwyspu Arabskiego z punktu widzenia polskiego eksportera lub inwestora. Zasoby kapitałowe, siła nabywcza, perspektywy rozwoju i popytu
 • Rynki priorytetowe dla polskiej gospodarki: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Przemysł wydobywczy i budowlany na terenie Arabii Saudyjskiej. Współpraca z arabskimi partnerami i jej dalsze perspektywy
 • Gałęzie usług i produkcji atrakcyjne dla odbiorcy z krajów Półwyspu Arabskiego. Atrakcyjne nisze
 • Polska jako integrator możliwości współpracy gospodarczej regionu Europy Środkowej z krajami Półwyspu Arabskiego

Innowacje w energetyce i górnictwie

ZOBACZ WIĘCEJ

Innowacje w energetyce i górnictwie

 • Ograniczenia w dostępie do zasobów i ceny surowców a nowe technologie w sektorze energetyczno-paliwowym 
 • Polityka ochrony klimatu jako czynnik stymulujący innowacyjność. Przykłady rozwiązań 
 • Jakie projekty i technologie (realizowane i planowane) mają szanse na finansowanie ze środków UE?
 • Innowacyjność a realia rynku paliw i energii. Dostępność i rentowność nowych technologii
 • Czyste technologie węglowe. Czy to się może opłacać?

Energetyka - rynek mocy: być albo nie być dla nowych inwestycji?

ZOBACZ WIĘCEJ

Energetyka - rynek mocy: być albo nie być dla nowych inwestycji?

 • Rynek energii w Europie i Polsce - czas zmiany 
 • Rynki zdolności wytwórczych - ku gospodarce planowanej. Regulacje europejskie 
 • Model rynku mocy dla Polski. Bilans korzyści i wad
 • Skutki wdrożenia rynku mocy i kontraktów różnicowych dla klientów i inwestorów

Inwestycje w polskich portach morskich

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w polskich portach morskich

 • Znaczenie portów i terminali morskich w łańcuchu logistycznym - główne potoki towarów, ich struktura i centra przeładunkowe
 • Polskie porty wielkim placem budowy - znaczenie gospodarcze strategicznych inwestycji
 • Porty i ich infrastruktura w systemie bezpieczeństwa gospodarczego i surowcowego kraju. Strategiczna rola państwa
 • Nowe usługi związane z infrastrukturą portową - szansą dla polskiej gospodarki (eksport i import, logistyka, przemysł)
 • Przewagi konkurencyjne polskich portów w regionie Morza Północnego i Bałtyckiego
 • Stan prac nad wkomponowaniem polskich portów do sieci TEN-T (szczególnie korytarzy: Morze Północne-Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie-Adriatyk)
 • Uwarunkowania prawne i infrastrukturalne wpływające na konkurencyjność polskich portów morskich