Europejski Kongres Gospodarczy '2015

AGENDA

10.00-12.00

Sesja inauguracyjna

ZOBACZ WIĘCEJ

Sesja inauguracyjna

10.00-10.10

Otwarcie, powitanie gości

10.10-10.30

Wystąpienie otwierające

10.30-12.00

300 miliardów dla nowej Europy. Wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej

 • Jak przełamać stagnację w gospodarce? Zagrożenia demograficzne, polityczne i ekonomiczne
 • Kapitał, regulacje i lewarowanie - mechanika nowego wehikułu finansowego
 • Więcej swobody, więcej odpowiedzialności - porównanie z wcześniej stosowanymi mechanizmami wspierania inwestycji 
 • Rola Komisji Europejskiej, instytucji rynku finansowego, prywatnych inwestorów
 • Potrzeba mądrych priorytetów. Na jakie cele zostaną wydane środki?
 • Szansa na wielki skok. Efekty dla Europy: przemysł, technologie, infrastruktura, rynek pracy
 • Nowa perspektywa finansowa UE w krajach członkowskich. Casus: 300 mld zł dla Polski
12.30-14.00

Innowacyjna Europa - czas konkretnych działań

ZOBACZ WIĘCEJ

Innowacyjna Europa - czas konkretnych działań

 • Nowa gospodarka na świecie i w Europie - goniący i doganiani
 • Z kim konkurujemy? Liderzy gospodarki opartej na wiedzy i ich dokonania
 • Koniec prostych rezerw napędzających wzrost. Dylematy Europy Centralnej
 • Pobudzanie innowacyjności w gospodarce - założenia, doświadczenia, praktyka realizacji
 • Państwo, biznes i nauka. Czy istnieją uniwersalne standardy współpracy?
 • Czy istnieje alternatywa dla europejskiej innowacyjności? "Innowacje albo śmierć"

Rola państwa w gospodarce. Wolność, regulacja, interwencja

ZOBACZ WIĘCEJ

Rola państwa w gospodarce. Wolność, regulacja, interwencja

 • Dylematy wolnego rynku w czasach stagnacji. Oczekiwania wobec państwa
 • Inteligentny interwencjonizm czy ręczne sterowanie? Kiedy państwo wkracza w gospodarkę
 • Zaangażowanie bezpośrednie - państwo jako właściciel spółek
 • Współpraca biznesu z państwem - korzyści i pułapki
 • Prywatyzacja i dziedziny działalności gospodarczej zarezerwowane dla państwa
 • Czy państwo jest w stanie niwelować gospodarcze nierównowagi, czy też przyczynia się do ich pogłębiania?
 • Obszary wymagające regulacji. Jakość i stabilność prawa. Zjawisko przeregulowania i jego skutki
 • Patriotyzm gospodarczy albo protekcjonizm - cienka granica. Obawy o wolny rynek

Zdrowy szpital, czyli jaki? Część I

ZOBACZ WIĘCEJ

Zdrowy szpital, czyli jaki? Część I

 • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Zobowiązania i płynność finansowa podmiotów leczniczych a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów
 • Koszty funkcjonowania jednostek - analiza wybranych wskaźników w ostatnich latach
 • Organizacja i finansowanie leczenia - rozwiązania w wybranych dziedzinach medycyny z perspektywy płatnika i menedżerów zarządzających szpitalami
 • Restrukturyzacja, przekształcenia podmiotów leczniczych, procesy konsolidacyjne - plany samorządów
 • Warunki dla lokowania kapitału w sektorze szpitalnym przez prywatnych inwestorów

Spotkanie Gospodarcze Indie - Europa Centralna

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie Gospodarcze Indie - Europa Centralna

 • Tradycja, doświadczenie i perspektywy współpracy gospodarczej między Indiami a Polską oraz krajami Europy Centralnej
 • Strategiczne partnerstwo gospodarcze UE-Indie oraz umowa o wolnym handlu jako nowe ramy współpracy gospodarczej
 • Dynamika rozwoju gospodarczego Indii. Skala potrzeb importowych i inwestycyjnych a możliwości ich zaspokojenia
 • Branże perspektywiczne w kontekście europejsko-indyjskiej współpracy gospodarczej i handlowej
 • Indie jako eksporter - stan obecny i potencjał. Indyjski kapitał inwestujący w Europie i świecie
 • Odległość, różnice kulturowe i prawne, przepisy celne i pozataryfowe oraz inne bariery rozwoju współpracy gospodarczej
 • Ochrona rynku indyjskiego a inwestorzy z zewnątrz. Partnerstwo firm i dostęp do rynku
14.45-17.00

Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym

ZOBACZ WIĘCEJ

Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym

 • Wpływ unijnej polityki ochrony klimatu na konkurencyjność gospodarki. Czas na wnioski
 • Cena energii, cena niezależności. Idea europejskiej solidarności energetycznej a bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy.
 • Strategia budowy unii energetycznej
 • Reindustrializacja a standardy ochrony środowiska. Jaki przemysł w Europie?
 • Jak przenieść całościowe myślenie o gospodarce i klimacie do europejskiej regulacji?

Wyzwania globalnej gospodarki. Nowe rynki, nowe kierunki

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyzwania globalnej gospodarki. Nowe rynki, nowe kierunki

 • Tradycyjne rynki zbytu dla gospodarek Europy Centralnej - wczoraj i dziś
 • Wpływ długofalowych skutków kryzysu na wolumen europejskiej wymiany handlowej
 • Kłopoty u sąsiadów. Unia Europejska a Afryka Północna, Bliski Wschód, Europa Wschodnia
 • Charakterystyka rynków odległych - Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Szanse i ograniczenia
 • Rozwój na rynku regionalnym (Europa Centralna) jako alternatywa globalnej ekspansji
 • Zmieniająca się rola światowych potentatów - USA, Chiny. Europejskie atuty w relacjach gospodarczych
14.45-16.30

Zdrowy szpital, czyli jaki? Część II

ZOBACZ WIĘCEJ

Zdrowy szpital, czyli jaki? Część II

 • Ubezpieczenia szpitali i zarządzanie ryzykiem klinicznym
 • Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych kosztuje, ale nie ma innej drogi
 • Outsourcing w ochronie zdrowia - nowe kierunki
 • Inwestycje szpitalne w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Zakupy aparatury medycznej, wyposażenia - wybrane aspekty finansowe i prawne

Kapitał społeczny i gospodarka

ZOBACZ WIĘCEJ

Kapitał społeczny i gospodarka

 • Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce - stan obecny, nowe trendy
 • Braki w kapitale społecznym i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Jak skutecznie budować zaufanie w relacjach biznesowych?
 • Konkurencja a współdziałanie w gospodarce. Stymulowanie skłonności do kooperacji
 • Innowacje społeczne w Europie i w Polsce - ich wpływ na gospodarkę, tempo rozwoju, rynek pracy. Przegląd przypadków

Młodzi liderzy o przyszłości Europy

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzi liderzy o przyszłości Europy

 • Sytuacja młodego pokolenia Europejczyków na rynku pracy. Nowe modele aktywności zawodowej
 • Główne europejskie wyzwania rozwojowe w poglądach młodego pokolenia
 • Przyszłość strefy euro a perspektywy rozwoju krajów członkowskich
 • Odbudowa przemysłu w Europie i stan środowiska naturalnego. Polityka klimatyczna UE
 • Bezpieczeństwo energetyczne i polityczne w obecnej sytuacji międzynarodowej
 • Migracje wewnątrz Unii, imigracja do Europy – szanse i zagrożenia
 • Wspólne problemy pokoleń? Trendy demograficzne i systemy zabezpieczenia socjalnego